تغییر محل برگزاری اولین همایش ملی بانکداری و محیط زیست

محل برگزاری اولین همایش بانکداری و محیط زیست به مرکز همایش های  سازمان محیط زیست انتقال یافت. آدرس : نشانی: تهران - ظلع شمالی بزرگراه شهید حکیم - بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان

 

محل برگزاری اولین همایش بانکداری و محیط زیست به مرکز همایش های  سازمان محیط زیست انتقال یافت.

آدرس : نشانی: تهران - ظلع شمالی بزرگراه شهید حکیم - بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان